07/21/2019 - يكشنبه 30 تير 1398 English

پروژه ها


سیستمهای هوشمند تونلجهت ایمنی بیشتر و بهینه سازی جریان ترافیک، شرکت کنترل ترافیک تهران اقدام به اجرای هوشمندسازی تونل های رسالت ، توحید ، نیایش و امیر کبیر نموده و سیستم های هوشمندی را برای این تونل ها درنظر گرفته است  :

      1: سیستم مانیتورینگ داخل تونل
 
     2:
سیستم اطفاء حریق
      3:
سیستم تشخیص آلودگی
     4:
امداد رسانی
      5: 
سیستم روشنایی هوشمند
     6:
سیستم تهویه هوشمند
     7: دوربین های مربوط به خودرو های سنگین
     8: دوربین های مربوط به لاین اضطرار
     9: دوربین های مربوط به تغییر لاین


             

      
تونل رسالت

       تونل توحید   

       تونل نیایش


       تونل امیرکبیر

      

       

print