05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

معرفی معاونین


امور مالی


    • نام نام خانوادگی: کاووس صبوری سیاهکل
    • تحصیلات :لیسانس مدیریت صنعتی
  • سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک:از سال 1383 تاکنون

 

print