05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

پروژه ها


سیستمهای هوشمند تونل رسالت


تونل هوشمند رسالت


 تونل رسالت اولین تونل هوشمند در ایران و شاید خاور میانه می باشد که مجموعه ای از سیستمهای کنترلی در آن به طور یکپارچه فعالیت نموده تا شرایط مطلوبی را جهت عبور ایمن وسایل نقلیه از آن را فراهم آورد و با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، دسترسی مناسبی از شرق به غرب تهران و همچنین غرب به شرق را ایجاد کرده است. 

اهداف پروژه  هوشمند سازی تونل رسالت:

1-       ایجاد یك مسیر امن برای عبور وسایل نقلیه.

2-        افزایش كارایی تونل.

3-       افزایش ایمنی.

4-       بهینه سازی جریان ترافیك.

5-       ایجاد یك سیستم كارا به صورت یكپارچه.

معرفی مختصری از تونل رسالت 


تونلهای بزرگراه رسالت در محل اتصال بزرگراه رسالت به بزرگراه آیت ا... حكیم در ناحیه شمال و میانه  محدوده طرح ترافیك تهران احداث شده است.

ورودی - خروجی های این تونلها در سمت شرق به بزرگراه آفریقا و در سمت غرب به بزرگراه كردستان به وسیله پلهای غیر همسطح و رمپ و لوپهای دسترسی متصل می گردند.

این تونلها شامل چهار تیوب شرقی-غربی است.مسیرهای حركت وسایل نقلیه در باند شمالی مجزا از باند جنوبی و در تیوبهای جداگانه صورت می پذیرد .

تونلهای بلند به طول حدود 850 متر ، ارتفاع 9 متر ، عرض دهنه 13 متر برای 3 خط حركتی مجزا .

تونلهای کوتاه به طول حدود 160 متر ، ارتفاع 9 متر ، عرض دهنه 13 متر برای 3 خط حركتی مجزا .

فضای مابین تونلهای شرقی و غربی در دره نظامی گنجوی حدود 200متر طول دارد. هر تونل دارای 2 پیاده رو 90 سانتی متری در طرفین است.

 در این تونل تجهیزات پیشرفته از جمله سیستم های تهویه و اطفاء حریق و سیستم های ترافیکی تعبیه و نصب گردیده و بروز هر گونه حادثه ای توسط کارشناسان پیش بینی شده است. 

 

print