Menu

12/11/2019 - چهارشنبه 20 آذر 1398 English

پروژه ها


معماري سيستم بليت الکترونيک شهر تهراندر یک نگاه کلی عناصر سیستم بلیت الکترونیک را می توان به شرح ذیل برشمرد:

·         دستگاه های کارتخوان داخل اتوبوس

·         دستگاه های کارتخوان داخل ایستگاه های خطوط تندرو 

·         سیستم های جمع آوری، ذخیره سازی و ارسال داده ها در توقفگاه های اتوبوس ها (TMS)

·         محلهای شارژ کارت

·         مرکز مدیریت و پردازش اطلاعات (CMS)

·         واسط ارتباطی با بانک عامل

·         زیر ساخت ارتباطی مبتنی بر شبکه فیبر نوری و ارتباط بیسیم (Wi Fi)

 نمودار جریان کار در سیستم بلیت الکترونیک شهر تهران:


 

این نمودار تمامی ارتباطات را تا انتقال داده ها به سوئیچ بانک عامل نشان می دهد، یک بخش مهم از این فرایند تصفیه حساب مالی با کلیه طرفهای ذی نفع در سیستم اعم از اتوبوسرانی عمومی، شرکتهای خصوصی اتوبوسرانی و مترو است.

 

استقرار سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری سیستم بلیت الکترونیک را می توان به صورت ذیل تفکیک نمود:


دستگاه های کارتخوان داخل اتوبوس

 
نصب دو دستگاه کارتخوان داخل اتوبوس در مجاورت درب جلو و درب وسط

 تجمیع کلیه داده های مربوط به تراکنشها و ثبت کارت بلیت ها در کارتخوان درب جلو (Driver Consol) شامل تعداد تراکنشها و نوع کارتها (مدت دار و مبلغ دار)

 قابلیت صدور بلیت موردی توسط کارتخوان درب جلو توسط راننده برای مسافران فاقد کارت بلیت


سیستم های مستقر در توقفگاههای اتوبوسها

 

ایجاد زیرساخت ارتباطی بیسیم (WiFi) بر فراز فضای توقفگاه

 استقرار سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری برداشت، ذخیره سازی و انتقال داده ها (TMS) در هر توقفگاه

 داده های دستگاه کارتخوان درب جلوی هر اتوبوس با ورود به محدوده توقفگاه و پس از فشار دادن دکمه «خروج از شیفت فعال» توسط راننده از طریق سیستم بیسیم به سیستم TMS منتقل می شود

در سیستم TMS تنها برداشت، دسته بندی و ارسال داده های خام برای سیستم مرکزی (CMS) صورت می گیرد و هیچ نوع پردازشی صورت نمی پذیرد


سیستم کارتخوان ایستگاه های خطوط اتوبوسرانی تندرو

 
استقرار دستگاه های کارتخوان در ایستگاه های خطوط اتوبوسرانی تندرو موجود و در حال توسعه

 انتقال داده ها از طریق شبکه فیبر نوری به مرکز کنترل خطوط اتوبوسرانی تندرو

 انتقال داده های خام از TMS مستقر در مرکز مدیریت و کنترل خطوط اتوبوسرانی تندرو به مرکز پردازش داده ها (CMS)


سیستم مدیریت و پردازش مرکزی (CMS)


دریافت داده های جمع آوری شده از کلیه TMS های مستقر در توقفگاه های اتوبوسها و مرکز مدیریت و کنترل اتوبوسرانی تندرو

پردازش داده ها و استخراج شاخصهایی چون الگوهای استفاده از انواع کارتها، الگوهای تقاضای سفر، الگوهای انجام سفرهای ترکیبی

گزارشات تراز مالی شامل حجم تراکنشهای مالی، سهم نهادهای بهره بردار از حجم درآمدهای روزانه

ارسال تراز مالی به صورت روزانه برای بانک عامل جهت تسویه حساب روزان

خلاصه عملکرد سیستم به این صورت است که هنگامیکه مسافر کارت بلیت خود را به دستگاه کارتخوان نزدیک می کند، دستگاه ضمن احراز هویت کارت، معادل کرایه سرویس حمل و نقلی مربوطه (مترو، اتوبوس عمومی و یا اتوبوس خصوصی) از اعتبار موجود بر روی کارت کسر می نماید و این تراکنش در حافظه دستگاه کارتخوان ثبت میشود .

 


                                                                                

 کنسول راننده با قابلیت صدور بلیت موردی  نمایی از کارتخوان درب وسط

 

در پایان هر روز اتوبوسهای خطوط عادی که دستگاه های کارتخوان در داخل آنها نصب می گردد، به محل توقفگاه های مربوط به منطقه خود رفته و در هنگام ورود به محل توقفگاه راننده دکمه «خروج از شیفت» را که بر روی کنسول کارتخوان درب جلو قرار دارد فشار می دهد، در این هنگام سیستم ارتباط بیسیم بین اتوبوس و رایانه مجهز به سیستم پردازش اطلاعات تراکنشها (TMS) که در محل توقفگاه نصب شده است برقرار می شود، و اطلاعات مربوط به کل تراکشنهای ثبت شده در کارتخوانهای اتوبوس تخلیه می شود و به این ترتیب عملکرد روزانه هر دستگاه اتوبوس در این سیستم ذخیره می گردد.


دستگاه کارتخوان در وضعیت تخلیه داده در محل توقفگاه

در گام بعدی اطلاعات ذخیره شده در سیستم TMS از طریق بستر فیبر نوری برای رایانه مرکزی مجهز به سیستم مدیریت مرکزی (CMS) ارسال می شود که این سیستم ضمن پردازش اطلاعات و ارائه کلیه گزارش های مدیریتی، تصفیه حساب مالی مربوط به عملکرد هر یک از طرف های ذی نفع (مترو، اتوبوسرانی عمومی و خصوصی) را انجام داده و اطلاعات را به سوئیچ بانک عامل که مبالغ دریافتی بابت شارژ کارتها به حسابی در آن بانک واریز شده است، ارسال می گردد تا سریعاٌ نسبت به تصفیه حساب و واریز وجوه مربوطه به حساب ذی نفعان اقدام شود.

print