05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

پروژه ها


تونل نیایشتونل نیایش شامل دو تونل مجزای رفت و برگشت می باشد که  هر باند دارای دو خط عبوری و یک خط  اضطرار می باشد.  تونل نیایش با رمپ و لوپ های مربوطه بیش از 10 کیلومتر طول دارد.

طول: کل پروژه بالغ بر 10 کیلومتر شامل :   

دو تونل مجزای رفت و برگشت

تونل شمالی  

تونل جنوبی

تونل کردستان (شرق به جنوب)

04 (جنوب به شرق)

  دارای 8 راه دسترسی و ارتباط بین دو تونل که در سه محل قابلیت تخلیه خودرو به خارج از تونل وجود دارد.

 طول تونل های دسترسی و مسیرهای ارتباطی 2239 متر می باشد. 

کارهای صورت گرفته در تونل نیایش توسط شرکت کنترل ترافیک

نصب و راه اندازی دوربین های ثبت تخلف عبور از خط اضطرار

نصب و راه اندازی دوربین های  ثبت تخلف سرعت

نصب و راه اندازی دوربین های  ثبت تخلف خودورهای سنگین

آغاز عملیات نصب آزمایشی دوربین های ثبت تخلف تغییر خط Lane Changing

جانمایی و نصب دوربین های نظارت تصویری PTZ


 


 

print