Menu

11/16/2019 - شنبه 25 آبان 1398 English

پروژه ها


سیستم هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز


شهر تهران با روند کنونی توسعه خود، شاهد گسترش سیستم شبکه معابر ارتباطی و حجم فزاینده انواع وسیله نقلیه است. این امر شهر را با وضعیتی بحرانی مواجه نموده که اتلاف زمان در ترافیک ها و تعجیل در سبک رانندگی، تقاطعات شهر را به اماکن نا امن برای حفظ سلامت عابرین پیاده و برخورد غیر قابل اجتناب خودروها مبدل می سازد.

در این وضعیت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، نگرش در سیستم شبکه معابر ارتباطی موجود به لحاظ بازنگری نقش عملکردی هر معبر و ایجاد تغییر در آنها در صورت ضرورت، با اصلاح هندسی مناسب، پیاده‌سازی و استقرار انواع علائم و چراغ‌های کنترل‌کننده ترافیک در یک بخش ایفای نقش می‌نماید و در بخش دیگر اتخاذ و پیاده‌سازی سیاست‌های مناسب در راستای ارتقاء مدیریت ترافیک ساکن با استفاده از دستگاه‌های مکانیزه و حذف نیروی انسانی می‌تواند نقش خود را ایفا کند.

جهت بهره‌برداری از فضای مناسب تقاطعات به منظور حفظ سلامت عابرین پیاده، پاکسازی به موقع مرکز تقاطع و مدیریت کاهش اتلاف زمان در حین چراغ قرمز برای خودروهای عبوری، تعریف پروژه هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز به عنوان ابزار کارآمد مطرح گردید.

پروژه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز  به منظور ثبت تخلفاتی همچون ایستادن بروی کانال عابر، گردش به چپ، گردش به راست و عبور از چراغ قرمز کار خود را در سال 90 با اجرای پایلوت چند شرکت مجری و سیستم‌های متفاوت در تقاطعات منتخب تهران آغاز به کار کرد. در سال 91 با تعیین 120 تقاطع در سطح مناطق 22 گانه کلان‌شهر تهران اجرای پروژه مذکور توسط شرکت کنترل ترافیک تهران به طور رسمی آغاز گردید. در حال حاضر 192 رویکرد در تقاطعات شهر تهران به این سیستم مجهز شده است.

اهداف پروژه

پروژه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز در راستای برآورده شدن اهداف ذیل، مدیریت و گام به مرحله اجرا و بهره‌برداری نهاده است:

1. آگاهی و ترویج فرهنگ ایستادن پشت خط ایست توسط رانندگان
2. احترام به حقوق عابرین پیاده و پاک‌سازی کانال عابر هنگام چراغ قرمز
3. پاکسازی تقاطع در زمان انتهایی چراغ سبز و عدم عبور خودروها از خط ایست هنگامی که مسیر روبه رو به علت ترافیک مسدود می‌باشد.
4. کاهش تصادفات حاکی از تخلف عبور از چراغ قرمز به دلیل خلوت بودن مسیر در شب
5. عدم به کارگیری نیروی انسانی در تقاطعات جهت ثبت تخلفات


print