05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

پروژه ها


مهمترين اهداف مركز كنترل ترافيك تهران


مهمترين اهداف مركز كنترل ترافيك تهران  

1 - به حداكثر رساندن ظرفيت قابل دسترس شبكه معابر

2 - به حداقل رساندن تاثير وقايع و مديريت بحرانهاي ترافيك

3 - ارائه راهكارهاي تنظيم تقاضاي سفر

4 - تسهيل خدمات فوريتهاي شهري

5 - ايجاد و حفظ اعتماد عمومي به مديريت يكپارچه ترافيك

6 - مشاركت در سياستگزاري سيستم مديريت ترافيك

7 - بسترسازي مديريت يكپارچه ترافيك

 

 

print