05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

پروژه ها


ابزارهای مديريت و فعالیت های مرکز کنترل ترافیک


ابزارهای مديريت و فعالیت های مرکز  کنترل ترافیک :

1 - كنترل هوشمند مرکزی چراغ های راهنمایی SCATS

2- سيستم مديريت نظارت تصويري

3 - سيستم مديريت تابلوهاي متغير خبري

4 -  سيستم ثبت وقايع تاثیرگذار بر ترافیک

5-  کنترل و نظارت  برعملکرد خطوط اتوبوس رانی تندرو

6- نظارت بر عملکرد تونل هوشمند رسالت و توحید

7- سیستم کنترل مکانیزه طرح ترافیک

8- سیستم مکانیزه ثبت تخلف سرعت در بزرگراهها

9- اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما

print