07/21/2019 - يكشنبه 30 تير 1398 English

پروژه ها


سیستم های تاسیساتی هوشمند

سیستم های تاسیساتی هوشمنداز جمله سیستم های تاسیساتی هوشمند بکار رفته در این پروژه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

1. پوشش کامل نظارت تصويري مسير در کلیه خطوط اجرا
2. پوشش کامل نظارت تصویر داخل ایستگاه ها در خط 1 اتوبوسهاي تندرو

3. هوشمند سازي تقاطعات و با رويکرد تخصيص اولويت حرکت به اتوبوس با استفاده از مکانيسم Late Start (اولویت دهی به اتوبوس جهت عبور سریع از تقاطع ها )
4. استقرار سيستم بليت الکترونيک در ايستگاه ها و داخل اتوبوس ها
      - به منظور تسهيل اخذ کرايه قبل از سوار شدن بر اتوبوس و جلوگيري از بر هم خوردن زمانبندي حرکت اتوبوسها براي اخذ کرايه توسط راننده
5. تأمين روشنايي ايستگاه ها براي تضمين فعاليت مطلوب با توجه به ماهيت 24 ساعتة فعال تمامي خطوط

6. تجهيز ناوگان خط 7 سامانة تندرو(ميدان راه آهن ـ ميدان تجريش) به سيستم مديريت ناوگان (Online AVL) به عنوان نخستين خط تندروي خصوصی 
7. ايمن سازي کانالهاي عابر پياده از طريق نمايشگرهاي تمام LED با منبع تغذية خورشيدي (SOLAR)

8. ایجاد مرکز کنترل و مديريت سامانه هاي تندرو با قابليت مانتورينگ online وضعيت کلية خطوط
9. سیستم اعلام صوتی رسیدن به ایستگاه داخل اتوبوس
     - نصب نقشه مسیر و ایستگاه ها

print