07/21/2019 - يكشنبه 30 تير 1398 English

مشروح خبر

سامانه ثبت تخلف پارك حاشيه اي و تخلفات ساكن


سامانه ثبت تخلف پارك حاشيه اي و تخلفات ساكن

 سيستم مكانيزه كنترل پارك حاشيه اي بعنوان بازوي پليس راهور در كلانشهرها تعريف شده و قادر است كليه جايگاههاي پارك مجاز كه با پاركومتر مديريت مي شوند را نظارت و اعمال قانون نمايد. اين سامانه قادر است همراه نظارت بر پاركهاي مجاز، ساير تخلفات ساكن، توقف دوبله را نيز براي اعمال قانون به سيستم پليس معرفي نمايد.

این خودرو با حرکت در معابر مجهز  به دستگاه های پارکومتر، ضمن برداشت پلاک خودرو، محل آن را شناسایی و کلیه اطلاعات با ساعت تخلف را در سرور مرکزی بصورت روزانه ثبت می نماید. سرور مرکزی با دریافت اطلاعات  پارکومتر در خصوص پرداخت شهروند، اطلاعات خود را پردازش و سپس نسبت به ارسال اطلاعات متخلفان به پلیس راهور اقدام می نماید، و با استفاده از این خودروها نظارت بر 1400 فضای پارکومتر و 700 فضای پارک غیر مجاز در یک ساعت فراهم می گردد.

شهروندان باید توجه داشته باشند اين سیستم قادر است علاوه بر  نظارت بر پارك هاي مجاز، ساير تخلفات ساكن، توقف دوبله را شناسایی و جهت اعمال قانون به سيستم پليس معرفي نمايد. و در صورت پارک کردن و عدم شارژ پارکومتر مربوطه، مبلغ 200000 ریال جریمه برای متخلف ثبت خواهد شد. در حال حاضر 15 هزار فضای پارک مکانیزه در 120 معبر و در 7 منطقه شهر موجود می باشد.

print