05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در خیابان شوش (97/10/20)

 - خیابان شوش مسیر غرب به شرق از محدوده  انبار نفت تا  محدوده میدان راه آهن  شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم (08:10)


print