05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه رسالت (97/11/23)

-بزرگراه رسالت مسیر غرب به شرق ازمحدوده تونل رسالت تا محدوده خیابان شهیدمنصوری  
شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 17:20


print