05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در خیابان انقلاب اسلامی (97/11/23)

-خیابان انقلاب اسلامی  مسیرغرب به شرق ازمحدوده پل روشن دلان تامحدوده پل چوبی 
شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 17:20


print