07/21/2019 - يكشنبه 30 تير 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه بسیج (98/02/25)

- بزرگراه بسیج مسیر شمال به جنوب ازمحدوده بلوارهجرت تامحدوده شهرک قصرفیروزه   
شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 08:20


print