07/21/2019 - يكشنبه 30 تير 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه آیت الله حکیم (98/02/25)

-بزرگراه ایت الله  حکیم مسیرغرب به شرق ازمحدوده بزرگراهایت الله  اشرفی اصفهانی تامحدوده بزرگراه کردستان. 
شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 08:20


print