07/21/2019 - يكشنبه 30 تير 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در خیابان آزادی (98/02/25 )

- خیابان آزادی مسیر غرب به شرق قبل از خیابان استاد معین تا خیابان آذربایجان  

شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 08:20


print