05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه آیت الله حکیم (98/02/25)

- بزرگراه  ایت الله حکیم غرب به شرق از پل نصر تا خیابان شیخ بهایی  

شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 10:00print