Menu

08/26/2019 - دوشنبه 4 شهريور 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در خیابان جانبازان (98/03/21 )

- خیابان جانبازان شرق به غرب از مسیل باختر تا میدان سبلان 

شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 08:50print
بازگشت