06/19/2019 - چهارشنبه 29 خرداد 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه آیت الله حکیم (98/03/22)

بزرگراه شهید  حکیم  مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید  ستاری تا خیابان شیخ بهایی شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 08:30


print