Menu

10/17/2019 - پنجشنبه 25 مهر 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه شهید همت (98/07/18)

بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از خیابان شیراز تا خیابان گاندی
 شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 09:30   


print
بازگشت