مقاله آموزشی
خرید حضوری آرم طرح ترافیک 4 

آیا می دانید می توانید با مراجعه حضوری به ایستگاه های فروش طرح روزانه بسته به نیاز خود برای چندین روز طرح تهیه نمایید و در روز نیاز خود نسبت به فعال نمودن آن اقدام نمایید ؟!

 

print
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1391 - 1385
بازگشت به بالا ^