05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

آموزش

شرح آموزش
نکات ایمنی جهت استفاده از پله برقی


زمانی که از پله برقی استفاده می کنید، نکات زیر را در نظر داشته باشید:

·         جهت حفظ تعادل دیواره جانبی پله برقی را نگه دارید.

·         همیشه با پیشانی و انگشتان پا تعادل را در جهت حرکت پله برقی برقرار کنید.

·         مراقب باشید تا انگشتان دستتان میان لاستیک دیواره جانبی پله برقی گیر نکند.

·         والدین می بایستی زمانی که از پله استفاده می کنند دستان فرزندانشان را نگه دارند.

·         والدین توجه خود را نسبت به فرزندان در زمان استفاده از پله برقی افزایش دهند.

·         هرگز در جهت عکس مسیر پله برقی سوار نشوید.

·         از راه رفتن و یا دویدن بر روی پله برقی خودداری نمایید.   

·         با کفش و یا لباس از نگهداری دیواره جانبی پله برقی جهت نگه داشتن استفاده نکنید.

·         به دیواره جانبی پله برقی تکیه ندهید.

·         از نشستن بر روی پله برقی و یا دیواره جانبی آن خودداری نمایید.

print